Algemene Voorwaarden Styna – Traprenovatie met Leer

 1. Definities 1.1 “Styna”, “wij”, “ons”, “onze” verwijzen naar Styna, een bedrijf gespecialiseerd in traprenovatie met leer. 1.2 “Klant”, “u”, “uw” verwijzen naar de persoon, entiteit of organisatie die gebruikmaakt van onze traprenovatiediensten met leer.

 2. Toepasselijkheid 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, diensten en producten die worden aangeboden door Styna voor traprenovatie met leer.

 3. Aanbiedingen en Overeenkomsten 3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 3.2 Overeenkomsten worden pas bindend na schriftelijke acceptatie door zowel Styna als de klant. 3.2 Styna is gerechtigd om bij het aangaan van een overeenkomst een voorschot te vragen van maximaal 50% van de totale prijs. Het restantbedrag dient volledig te worden voldaan vóór of uiterlijk bij op- of aflevering door middel van tijdige bijschrijving van het bedrag op de rekening van Styna dan wel middels door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
  3.3 Indien de Klant na het aangaan van een Overeenkomst deze wenst te annuleren, kan de Klant daartoe een verzoek indienen bij Styna. Indien Styna instemt met de annulering, is de Klant een schadevergoeding verschuldigd aan Styna van 30% van de overeengekomen prijs.  

 4. Prijzen en Betaling 4.1 Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s en exclusief btw, tenzij anders vermeld. 4.2 Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.4.3 De eigendom van de producten blijft volledig bij Styna totdat de Klant de overeengekomen prijs (te vermeerderen met eventuele kosten) volledig heeft voldaan. De Klant is niet gerechtigd onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verkopen, verhuren, vervreemden, verpanden of op enige wijze te bezwaren of in gebruik te geven voordat de volledige eigendom van de producten is overgegaan op de Klant.

 5. Leer als Natuurproduct 5.1 Leer is een natuurproduct en kan variëren in kleur, textuur en patroon. 5.2 Styna kan niet garanderen dat het leer exact overeenkomt met de getoonde voorbeelden, vanwege natuurlijke variaties. 5.1  Styna staat er voor in dat de diensten en/of producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van  deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De klant dient er rekening mee te houden dat er zich kleurafwijkingen kunnen voordoen.

 6. Verkleuring van Leer 6.1 Leer kan verkleuren door blootstelling aan zonlicht en andere omgevingsfactoren. 6.2 Styna adviseert klanten om voorzorgsmaatregelen te nemen om de blootstelling aan zonlicht op de gerenoveerde trap te minimaliseren.

 7. Aansprakelijkheid 7.1 Styna is niet aansprakelijk voor natuurlijke variaties in het leer of verkleuring die optreedt na de installatie. 7.2 Eventuele claims met betrekking tot de kwaliteit van het leer moeten binnen 14 dagen na de installatiedatum schriftelijk worden gemeld. 

 8. Overmacht 8.1 Indien nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan een van de partijen kan worden toegerekend overeenkomstig artikel 6:75 BW, dan is die partij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven. Onder overmacht wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan stakingen, niet-, niet volledig en/of vertraagde levering door toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, terrorisme, in- en uitvoerverboden, epidemieën, verkeersstoringen, brand, diefstal, storingen in levering van energie en communicatieverbindingen.

 9. Intellectuele eigendomsrechten 9.1 Alle (intellectuele eigendomsrechten die rusten op) ontwerpen, technische tekeningen, berekeningen, monsters en dergelijke met betrekking tot de producten blijven te allen tijde eigendom van Styna dan wel diens licentiegevers. Zonder voorafgaande toestemming van Styna, mag de Klant materiaal van Styna waarop intellectuele eigendomsrechten rusten niet openbaar maken of verveelvoudigen. De Klant is gehouden op eerste verzoek van Styna voornoemde zaken aan Styna te retourneren.

 10. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting 10.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. 10.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam. 
 11. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden 11.1 Styna behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van publicatie.

 12. Contactgegevens
  Styna
  Rademacherstraat 2
  3201 BJ Spijkenisse
  0181-611150
  Info@styna.nl